Abonamente pentru elevi

sept. 21 2020

ÎN CURSUL ZILEI DE 22.09.2020, VOM AFIȘA PROGRAMUL ELIBERĂRII ABONAMENTELOR!

EXTRAS DIN: HOTÃRÂRE Nr.435
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport

al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice

privind acordarea facilitãţilor de transport intern feroviar şi cu metroul

 pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 42/2017

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 70 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor mãsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de rãspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificãrile ulterioare,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezenta hotãrâre reglementeazã procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurãrii deplasãrii elevilor prin:
   a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
   b) serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat;
   c) transportul rutier interjudeţean;
   d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

Capitolul I
…………….

Capitolul II
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor

 care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

   Art. 5. – Pentru asigurarea gratuitãţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii din învãţãmântul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altã localitate faţã de unitatea de învãţãmânt, depun la începutul fiecãrui semestru la secretariatul unitãţii de învãţãmânt o cerere prin care solicitã eliberarea adeverinţei care atestã calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt, în vederea deplasãrii cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolarã.
   Art. 6. – Unitatea de învãţãmânt elibereazã elevului care a depus cererea prevãzutã la art. 5 o adeverinţã care atestã calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învãţãmânt, traseul de la unitatea de învãţãmânt la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit.
   Art. 7. – (1) În baza adeverinţei prevãzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval elibereazã documentul de cãlãtorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevãzut în adeverinţa eliberatã de unitatea de învãţãmânt.
   (2) O copie a documentului de cãlãtorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulã elevul se depune de cãtre elev/pãrinte/tutore la unitatea de învãţãmânt.
   Art. 8. – (1) Fiecare unitate de învãţãmânt transmite consiliului judeţean pânã cel mai târziu la data de 5 a lunii urmãtoare, pentru luna trecutã, o situaţie cu suma cuvenitã pentru deplasarea elevilor care beneficiazã de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel judeţean, însoţitã de prezenţa la cursuri şi numele operatorului de transport.
   (2) Situaţia prevãzutã la alin. (1) se centralizeazã la nivelul consiliului judeţean, pe fiecare unitate de învãţãmânt.