Abonamente pentru elevi

sept. 21 2020

├ÄN CURSUL ZILEI DE 22.09.2020, VOM AFI╚śA PROGRAMUL ELIBER─éRII ABONAMENTELOR!

EXTRAS DIN: HOTÃRÂRE Nr.435
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport

al elevilor, precum ┼či pentru modificarea ┼či completarea Normelor metodologice

privind acordarea facilit├ú┼úilor de transport intern feroviar ┼či cu metroul

 pentru elevi ┼či studen┼úi, aprobate prin Hot├úr├órea Guvernului nr. 42/2017

   ├Än temeiul art. 108 din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat├ú, ┼či al art. 70 din Ordonan┼úa de urgen┼ú├ú a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor m├úsuri, ├«ncep├ónd cu data de 15 mai 2020, ├«n contextul situa┼úiei epidemiologice determinate de r├úsp├óndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, precum ┼či a altor acte normative, cu modific├úrile ulterioare,

   Guvernul Rom├óniei adopt├ú prezenta hot├úr├óre.

Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezenta hot├úr├óre reglementeaz├ú procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat ├«n vederea asigur├úrii deplas├úrii elevilor prin:
   a) serviciul public de transport local rutier ┼či naval;
   b) serviciul public de transport rutier jude┼úean ┼či naval, ├«ntre localitatea de domiciliu a elevului ┼či localitatea unde este ┼čcolarizat;
   c) transportul rutier interjude┼úean;
   d) transportul intern feroviar ┼či cu metroul pentru elevi ┼či studen┼úi.

Capitolul I
…………….

Capitolul II
Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor

 care nu pot fi ┼čcolariza┼úi ├«n localitatea de domiciliu

   Art. 5. – Pentru asigurarea gratuit├ú┼úii transportului elevilor, pe durata cursurilor, ├«n conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific├úrile ┼či complet├úrile ulterioare, elevii din ├«nv├ú┼ú├úm├óntul preuniversitar acreditat/autorizat, domicilia┼úi ├«n alt├ú localitate fa┼ú├ú de unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt, depun la ├«nceputul fiec├úrui semestru la secretariatul unit├ú┼úii de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt o cerere prin care solicit├ú eliberarea adeverin┼úei care atest├ú calitatea de elev ├«nmatriculat la unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt, ├«n vederea deplas├úrii cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea ┼čcolar├ú.
   Art. 6. – Unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt elibereaz├ú elevului care a depus cererea prev├úzut├ú la art. 5 o adeverin┼ú├ú care atest├ú calitatea acestuia de elev ├«nmatriculat la unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt, traseul de la unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt la localitatea de domiciliu ┼či dreptul de a beneficia de transport gratuit.
   Art. 7. – (1) ├Än baza adeverin┼úei prev├úzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval elibereaz├ú documentul de c├úl├útorie de tipul legitima┼úie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prev├úzut ├«n adeverin┼úa eliberat├ú de unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt.
   (2) O copie a documentului de c├úl├útorie cu numele operatorului ┼či traseul pe care circul├ú elevul se depune de c├útre elev/p├úrinte/tutore la unitatea de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt.
   Art. 8. – (1) Fiecare unitate de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt transmite consiliului jude┼úean p├ón├ú cel mai t├órziu la data de 5 a lunii urm├útoare, pentru luna trecut├ú, o situa┼úie cu suma cuvenit├ú pentru deplasarea elevilor care beneficiaz├ú de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel jude┼úean, ├«nso┼úit├ú de prezen┼úa la cursuri ┼či numele operatorului de transport.
   (2) Situa┼úia prev├úzut├ú la alin. (1) se centralizeaz├ú la nivelul consiliului jude┼úean, pe fiecare unitate de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt.